Vrbovec - sklepní ulička

Analytická část

Potenciály, problémy a hodnoty

Místa a témata k řešení

Krajina, nové cesty, cyklotrasy a pěší turistické trasy

Dle našeho názoru je pro oživení celé sklepní uličky důležité, aby byly doplněny cyklistické trasy či stezky z NP z obce Popice do Vrbovce. Mělo by se jednat o oficiální cyklistickou trasu. Rovněž za podstatné považujeme pěší turistické trasy. Uvědomujeme si, že jelikož se jedná o nejteplejší kout republiky, je třeba kolem cest vysazovat stromy v hojné míře, které jsou důležité nejen pro procházející lidi, ale také pro zvěř. Je třeba aby se co nejvíce rozčlenily obrovské pozemky na západ od státní komunikace. Tyto úpravy budou jistě do budoucna vyžadovány vzhledem k prohlubujícímu se problému sucha a větrné eroze. S tímto zcela funkčním a stabilizačním řešením je třeba si uvědomit i stránku estetickou a pocitovou. Dnešní pocit z místa při pohledu od sklepů v západní části je pocit výhledu do pouště.

Pokud bychom se vrátili ještě k řešení turistických hodnot území, tak jako nejdůležitější se jeví i z odstupu času speciální okružní cyklostezka vedoucí po sklepních uličkách českých a rakouských vedoucí přes dvě nejdůležitější města lokality Znojmo a Retz. Podle našeho názoru je třeba jak našim tak i Rakouským turistům vyloženě ukázat sklepní uličky s degustacemi vína. Uvědomujeme si, že by mohlo být i pro naše vinaře a pochopení vinařských uliček a jejich vzezření podstatné tuto cestu, která bude ukazovat i velmi kultivované uličky našich sousedů, absolvovat. Je to podle našeho názoru podstatné, aby se jednalo o speciální trasu, která může být řešena z projektu v rámci spolupráce zemí skrze EU. Nemělo by se tedy jednat o obvyklou žlutě značenou cyklostezku, ale o ryze sklepně zaměřenou. Představa je, že z cyklostezky bude těžit jak Znojmo, tak i obce na trase a vinaři. Dnes není žádná podobná trasa k dispozici. Turista se ze Znojma může vydat v podstatě jen do NP. Je tedy třeba, aby v IC ve Znojmě, ale i v obcích byl leták s trasou a nějaké hezké fotografie. Rovněž se domníváme, že krajina od Ječmeniště směrem do Rakouska je velmi malebná a fragmentovaná a stojí za návštěvu. Doporučujeme, jako jsme řešili ve Vizi rozvoje, pracovat se zaniklou obcí Ječměniště, která by byla rovněž na cestě podobně jako zaniklý kostel Maria am Stein u obce Oberretzbach. Domníváme se, že by Ječmeniště i vzhledem k hrádku Lampelberk a Jelení farmě mohlo mít podobnou návštěvnost jako zaniklý kostel. Je třeba s touto myšlenkou pracovat. Je třeba si uvědomit, že tento turistický potenciál je velmi důležitý především pro Město Znojmo. Dnes se turistická aktivita soustředí především na NP. Je třeba diferencovat potenciál a nabídnout turistům více cílů. Minimálně aby ve městě Znojmě turisté mohli strávit týden. Samozřejmostí je s tímto potenciálem i navrácení cest, remízů a alejí do krajiny, která je příliš pustá a v letním období je díky tomuto velmi problematické se v ní pohybovat.

Rovněž je třeba se zabývat i propojkou z obce Vrbovec do sklepní uličky a dále na již zmiňovanou turistickou a cyklo trasu směr Popice. Cesta přes les by měla být prodloužena až do samotného centra obce. Neměla by končit u koupaliště. Chceme aby si obyvatelé co nejvíce užili jediný les, který se v obci či její blízkosti nachází.

Taktéž se stále domníváme, že by mohla vzniknout rozhledna Znojmo vidím Tě dvojmo jak bylo řešeno v minulosti. Mělo by se jednat o vinařskou rozhlednu.

Rovněž je důležitá také pěší okružní turistická trasa přes vinice viz. vize. Trasa by vedla ze Znojma přes Nový Šaldorf, Vrbovec (včetně sklepní uličky), Chvalovice, Šatov, Havraníky, Popice, Konice a zpět do Znojma.

Prostory ve sklepní uličce

Prostory před sklepní uličkou ve východní části od státní silnice doporučujeme řešit následujícím způsobem: kolem sklepa by měl být zachován pás minimálně 2,5 m místa, kde by mohli pobývat lidé, kde je možné stavět stoly a lavice, některé z nich by měly být stabilně umístěny. Bude řešeno v detailu. Pás by mohl být výše než silnice. Další částí bude komunikace, která by měla být dlážděna kamennou dlažbou, která bude mít za cíl informovat vycházející ze sklepů zvukem, že zde jede automobil, rovněž automobil psychologicky zpomalit. Šířka vozovky by měla být minimální, tak aby splňovala normové požadavky.

Rovněž v pásu obytném, tedy před objekty sklepů v určitých několika místech navrhujeme vysadit menší ovocné stromy, které mohou poskytnout stín a opět psychologicky působí na řidiče (zpomalení vozidel). Stromy je třeba vysadit tak, aby nebyly v kolizi s vedením NN a nemusely se v blízké době seřezávat do nepřirozených tvarů. Kolem stromů bude zachován prostor kruhu s mlatem prorostlým travou. Nebude se tedy rozbahňovat. Stromy jsou záměrně umístěny u objektů lisoven a sklepů, aby neclonily výhled na objekty z vinic a z louky a komunikace. Stromy, které jsou dnes na travnaté hraně budou ve větší míře odstraněny. Konkrétně všechny jehličnany a většina náletových druhů. Pás 2,5 m určený pro posezení u sklepů bude fungovat v čase, kdy nebude využit při kulturních akcích a v místech, kde nejsou lavičky a není stabilní sezení, pro zaparkování při manipulaci apod. V době konání vinařských akcí nedoporučujeme přílišné parkování ve sklepní uličce. A to ani vozy vinařů.

Posledním pásem je pás v blízkosti travnatého svahu, který by měl být rovněž kamenný se zatravněním, protože bude rovněž fungovat pro možnost zaparkování. Rozměr jsou 2 m.

Celý prostor přes všechny pásy bude skloněn směrem od sklepů, aby voda volně odtékala na louku. Díky tomu budeme schopni snížit o cca 0,5 m výšku travnatého svahu.

Pás končí travnatým svahem, který jednak vzhledem jeho snížení a rovněž vzhledem k jeho zmírnění chceme dát sklon 20-25 stupňů. Pod travnatým svahem nově vedeme mlatovou cestu od lesa do propustku po státní silnicí.

V horní části nad sklepy některé pozemky patří obci. Zde by mohl vzniknout sad. Doporučujeme zde vysazovat ořešáky. Za sklepy by mohly vzniknout zadní soukromé zahrádky majitelů sklepů. V současné době někteří budují za sklepy nové terasy a místo k posezení. Přílišná různorodost malých objektů nevytváří přívětivý obraz uličky. Doporučujeme budovat zadní posezení v jedné hmotě s lisovnou.

Západní část sklepních uliček směrem od státní komunikace je rovněž zajímavá. Zde navrhujeme zpevnit komunikaci, která je často rozbahněná (nový asfaltový povrch nebo kamenná dlažba). V této části je několik větších prostranství, kde je možné vytvořit místa pro posezení. Jedním takovým místem je plocha s akáty v severní části u pole, která by se mohla nově upravit, prokácet, mohl by sem být přemístěn starý lis. Důležité je však upravit i krajinu v okolí - rozčlenit pole remízy, ať to není jedna velká pustina. Doporučujeme ve všech částech sklepních uliček udělat občasné propojky od přední části k zadním částem. V západní části sklepní uličky za státní komunikací by tyto propojky spojily jinak slepé ulice.

Vzhled sklepní uličky, fasády lisoven

Jednou z hodnot sklepní uličky je jejich pohledová fronta směrem od vinic od Znojma. Po vykácení většiny nevhodných dřevin před sklepy bude ulička ještě více vidět. Je však nutné při opravách či stavbě nových sklípků dodržovat zásady výstavby v současném duchu a nenarušovat charakter sklepní uličky. Bohužel majitel jednoho sklepu navýšil objekt o další patro, což působí velice nevhodně, nepůvodně a neesteticky ve vztahu k celku. Bylo by dobré se takovýchto zásahů vyvarovat. Vzhledem k rozestavení jednotlivých objektů lze konstatovat, že by se měly nejdříve začít stavět nadzemní objekty především v prolukách, v nichž jsou již vybudovány sklepení. Doporučujeme nastavovat pouze jedno patro s podkrovím, měly by se dodržovat výšky střechy okolních domů. Měla by vzniknout pravidla, podle kterých lze úpravy provádět. Doporučujeme zejména výškovou regulaci dle okolních objektů. Dále by bylo vhodné dodržet tvar, hmotu - štítová orientace, poměr výšky a šířky objektu. Jako problém v současnosti vidíme neestetické řešení některých fasád. Všichni majitelé nedokáží vnímat vizuální sjednocení a tradiční vzezření. Proto zde v současnosti fasády hýří různými barvami, nerespektují tradiční tvarosloví otvorů. Jak je vidět na historických fotografiích, lisovny byly štítově orientované, čelní fasáda byla členěna římsou, okenní otvory byly malé, častým motivem bylo zdůrazněné ostění - cihelnou obezdívkou nebo omítnutné. Při návštěvě sklepních uliček, které respektují určitá stavební pravidla, je jasné, že tyto uličky se lidem více líbí, jsou pohledově hezčí. Proto doporučujeme fasády také sjednotit. Ze začátku alespoň ne příliš nákladnými úpravami. Všechny sklepy by mohly být natřeny bílou barvou. Barevně by mohly být řešeny rámy oken a dveře. Ostění, pokud na lisovně je, může zůstat cihlové nebo omítnuté decentní barvou. Doporučujeme všechny podobné úpravy konzultovat. Hodnotné historické sklepy, které se v uličce zachovaly, navrhujeme opravit. Některé jsou již v havarijním stavu. Je třeba je opravit co nejdříve a hlavně je úplně neztratit. Velmi dobrým příkladem novostavby sklepu je sklep U Modráka, který respektuje tradiční tvarosloví i barevnost. Autory jsou architekti Barbora Zmeková a Jan Hora.

Jak přilákat turisty do sklepní uličky a co vylepšit

Rovněž nám přijde zajímavé, jak nám někdo odpověděl v anketě, že by bylo vhodné ukázat i druhy vína poblíž objektů a ukázat na rostlině její rozdíly s popisem. Konkrétně by mohlo jít, podobně jako je to vidět na některých objektech v rakouských sklepních uličkách, o rostlinu nad dveřmi na stěně objektu, která se zde pne, případně v některých místech. Popisky by neměly být příliš výrazné, aby nenarušovaly harmonický pocit z uličky.

Dle ankety je v obci dostatek zajímavých vinařských akcí během roku, je však důležité pracovat na jejich vylepšování. Bylo by vhodné mít ve sklepní uličce stále co nabídnout, i ve všední den - domluvit se mezi vinaři a střídat se. Pracovat na větší informovanosti a propagaci rovněž doporučujeme. V anketě zaznělo několik zajímavých názorů a nápadů, které je třeba rozvést v diskuzi a dále v činy.

Ubytování pro turisty v obci

Podkroví lisoven je možné využít jako ubytování pro hosty. V obci nabídka ubytování chybí a zájem turistů by byl, jak vyplývá i z ankety. Pokud majitel sklípku podkroví nevyužívá, je tato varianta pro něj výhodná. Ubytování přímo v místě sklípků bude pro hosty zajímavé a pro majitele a obec ekonomicky přínosné. Ubytování ve sklepních uličkách by mělo být prostorově skromné. Nesmí zde vznikat objekty předimenzované. Prostorově skromné však neznamená nezajímavé pro turistu - ba naopak. Pokud bude zájem postavit si nové sklípky, mělo by se pokračovat na místě menších sklepních uliček - severně od Vrbovce směrem na Oblekovice a jižně od Vrbovce při cestě na Hnízdo. Primárně by se ale měly opravit staré nepoužívané sklepy v řešené sklepní uličce a dobudovat již rozestavěné uličky.

Lužní krajina na louce

Jako problém chápeme pole pod sklepy, které je v současnosti bariérou mezi sklepní uličkou s vinicemi. Dříve zde tekl potok a byly zde stromy. Velmi doporučujme odkoupit pozemky pod sklepy a místo pole sem navrátit lužní krajinu. Jednalo by se o louku s občasně vysazenými listnatými stromy (např. duby). Krajina bude lépe zachytávat dešťovou vodu. Volná louka umožní expanzi akcí vinařské uličky. Přímou návazností svahu na louku tedy zvětšíme pobytový prostor, člověk může ze sklípku vyběhnout rovnou na trávu. Bude zde dostatek prostoru pro venkovní pobyt. Louka propojí uličku s protějšími vinicemi.

Technická infrastruktura

 • plynovod - podzemní vedení v západní části území, na konci uličky je umístěna plynová regulační stanice
 • vodovod - v území nevede žádný vodovod, navrhujeme ho do budoucna nově vybudovat (měl by vést lesem a loukou, k lisovnám by se napojil ze spodní části od louky)
 • osvětlení - sklepy jsou nasvětleny soukromými svítidly na jednotlivých lisovnách, doporučujeme tento způsob zanechat, v další diskuzi s majiteli sklepů a obcí budeme řešit případné doplnění veřejného osvětlení
 • splašková kanalizace - územím nevede žádný kanalizační řad, není vhodné budovat řad z obce, stačí jímky
 • dešťová kanalizace - odvodnění bude vyřešeno vhodným spádováním povrchů
 • elektřina (nízké napětí) - územím je vedeno nadzemní vedení s několika betonovými sloupy, doporučujeme odstranit betonové sloupy a nahradit je dřevěnými, nejlépe vedení umístit na sloupy přímo na střechy lisoven
 • komunikační vedení - územím prochází kabel společnosti Cetin

Doprava

Před sklepními uličkami prochází silnice III. třídy, kterou uprostřed lokality křižuje frekventovaná silnice I. třídy. Křižovatka vytváří problém. Místo je nebezpečné pro přecházení, zejména pod vlivem alkoholu. V plánu je vybudovat obchvat. V budoucnu se tedy silnice stane méně významnou a bude obsluhovat pouze Vrbovec. Avšak je možné, že změna proběhne až za 10 let. Pod hlavní silnicí existuje nyní podchod pro pěší. Je třeba dovést cesty pro pěší a cyklisty více intuitivně k podchodu, aby ho využívali. I na komunikaci III. třídy před sklepy není příliš bezpečnost. Rovná silnice mimo obec dovoluje projíždějícím autům jezdit rychle. Zde doporučujeme provézt opatření, která povedou ke zpomalení vozidel (dlažba, zúžení,...). Komunikace v západní části sklepní uličky jsou ve velmi špatném stavu, často jsou rozbahněné. Je třeba je nově zpevnit (udělat asfaltový povrch). V území je situována jedna autobusová zastávka. Dopravní obslužnost je dostatečná. Avšak je třeba navrhnout vhodnější prostor pro zastavení autobusu. V území nejsou vymezeny plochy pro parkovací stání, které nově doporučujeme vymezit mimo prostor před sklepy pro návštěvníky při konání větších akcí (rovněž parkovací stání pro autobusy). Obslužná parkovací stání pro majitele sklepů by měla být přímo před sklepy.

Vegetace

 • před sklípky vykácet většinu stromů a keřů (nehodnotné a nepůvodní, bránící výhledu) až na pár výjimek
 • třešňová alej na druhé straně louky před sklepy - hodnotná
 • doporučení: ořešáková zahrada nad lisovnami (vzadu) + dekorativní prvky - pruhy levandulí např. + doplnění stromů - ovocné a ořešáky

Poznatky z ankety

Budoucí rozvoj vzhledem k vinařství

 • větší zájem mladých lidí
 • Větší podpora ve vybudování infrastruktury: chybí chodníky, cesty pro cyklisty, vodovodní řád a kanalizace (lze řešit čističkou), osvětlení. Zlepšit bezpečnost na silnici - křižovatce na státní silnici, omezení rychlosti. Zapojení obyvatelstva do obnovy tradic a vybudování nových vinařských tradic.
 • chybí lepší spojení obce a sklepů, jako je nějaký chodník pro pěší i cyklisty, snad i osvětlený (i kvůli bezpečnosti)
 • Pro pořádání kulturních a společenských akcí, ať už vinařských, nebo obecních, je nejdůležitější kulturní dům. Některým lidem se podle mně nechce chodit za kulturou až do sklepní uličky. A některé akce, jako třeba košt vín, nebo tradiční vinobraní, by mělo daleko větší účast.
 • Postavit co nejdříve kulturní dům.
 • Jednoznačně po všech zkušenostech postavit objekt, kde by se místní lidé i návštěvníci setkávali - kulturní dům / Dům vína. To je priorita číslo 1.
 • V obci by měl vzniknout kulturní dům jako základna pro pořádání společenských akcí propojených s vínem. Jeho součástí by měla/mohla být expozice věnovaná Hroznové koze, v níž spatřuji vrbovecké "rodinné stříbro". Na expozici by mělo navazovat informační středisko pro šíření především vinařských a s Hroznovou kozou souvisejících informací. Také by byl žádoucí rozvoj ubytovacích kapacit - jak soukromých tak i obecních - v lokalitě fotbalového hřiště uvažované ubytování a mini kemp. Nezanedbatelné je rovněž napojení na turistické i cyklistické trasy, směr Znojmo, Mikulov i Rakousko. Za velmi důležité také považuji udržet sklepní uličku dostatečně atraktivní ( mimořádný soubor zatím dochovaných staveb sklepů v původní podobě) a zároveň živou a bezpečnou pro řadu vinařských akcí.
 • obnova všech vinařských tradic, podpora cykloturistiky a turistiky obecně, větší propagaci obce jako největší vinařské obce Znojemské podoblasti
 • Dle mého úsudku máme již velké množství akcí s vinařskou tématikou a v široké celorepublikové informovanosti jsme již známá obec. Budoucí rozvoj by se mohl zaměřit na rozšíření informačních kanálů, které budou zvát na akce a posunou tak finance pro obec, které mohou být dále použity.
 • Myslím že rozvoj obce co se vinařství týče je do budoucna nastaven dobře a to jak vzhledem k plánům na výstavbu vinařské stodoly, tak i přístupu Cechu a paní starostky k vinařským akcím v obci. Pokud i do budoucna bude cech fungovat jako doteď budou pro úspěšné rozvíjení obce v tomhle směru stačit jen menší úpravy, zlepšení a více reklamy, aby se o akcích v obci dozvěděl širší okruh potenciálních návštěvníků.
 • rozvoj by měl být i v zemědělství, nejen vinařství

Rozvoj zájmu obyvatel

 • zapojit co nejvíce lidí, větší aktivita i vinařů, kteří nejsou v cechu a zapojení se do něj
 • větší propagace mezi obyvateli
 • vybudovat společenský prostor - udržet stávající aktivity které jsou dobře rozjeté
 • Myslím, že zájem obyvatel můžeme podnítit vytrvalostí a vylepšováním kulturních akcí, které postupně vejdou do povědomí, úspěšnou návštěvností zvýší turistický ruch, jež přinese více možností výdělku pro místní a také v nich vzbudí zdravou hrdost na svou obec. Zájem vinařů je myslím zase úzce spojen s poptávkou - tedy opět zvýšení turistického ruchu, ale také s podmínkami pro podnikání - např. voda, kanalizace, parkování.
 • Pouze bych rozšířil program jednotlivých akcí, ale více bych jich nedělal. Jde vidět, že domácí obyvatelé jsou mnohdy již přesyceni akcemi a návštěvníci tvoří hlavně lidé z jiných obcí, měst a koutů ČR.
 • V posledních letech se některé tradice opět navrátily (košty vína, vinobraní) a jiné vznikly (odemykání naučné stezky a vynášení Hroznového kozla)... V těchto aktivitách se musí jednoznačně pokračovat a obec je musí podporovat. Cech vinařů musí držet při sobě a tradice dále udržovat a mít je dobře "propracované". Do těchto aktivit se musí zapojit i více místních obyvatel. Pokud nebude dostatečná nabídka, tak nebude i dostatečná poptávka. Velmi vhodné by bylo mít postavený ve sklepní uličce i obecní vodovod, mohlo by to třeba vyřešit problémy s ubytováním a třeba i s výrobou vína u dalších vinařů.

Komplexní vrbovecký produkt

 • hodně lidí umí (ale nechce se ukazovat)
 • marmeláda z vína - odrůdová
 • určitý a jedinečný nápoj - neměnný recept
 • Vrbovec je spojen se šlechtěním vinné révy. Byly zde vyšlechtěny nové odrůdy, např. Vrboska, které jsou sice majetkem firmy Ampelos, ale jejich zviditelnění by mohlo přinést užitek jak firmě samotné tak vrboveckému vinařství. Velký potenciál vidím také v Hroznové koze - zde se nabízí řada možností, jak s tímto tématem pracovat ( nejen akce oživující dávné zvyky, naučná stezka a expozice, ale socha HK, rozhledna HK, propagační a upomínkové předměty, přednášky, publikace...)
 • Co ve Vrbovci chybí, je nějaké těleso, ať už hudební, nebo pěvecké. V každé významné vinařské obci něco takového mají, myslím si, že talentovaných lidí v tak velké vesnicí je určitě dost.
 • víno, vinařství ve Vrbovci
 • Myslím, že by kromě vín měly velký úspěch i jiné produkty z hroznů - vinná marmeláda, mošt, šťáva. Ale stejně vždy na každé akci vyhrají domácí koláče paní Psotové!! :D :D
 • Vrbovec se vyznačuje i jednou odrůdou révy vinné, která zde byla vyšlechtěna a to je VRBOSKA. Práva k ní má společnost Ampelos. Nesmíme ale zapomínat, že umíme nejen skvělá vína, ale na Znojemském vinobraní je spousta našich výborných burčáků, takže název VRBOVECKÝ BURČÁK by neměl být jen tak zapomenut a může se s ním pracovat. Dále zde můžeme navázat na Hroznovou kozu ve všech variantách a využít ji marketingově. Každá rodina pochází z jiné části republiky a kořeny by se také daly nalézt i na Slovensku nebo v Rumunsku. Napadá mě recept s mletým masem a rýží balený v listu révy vinné - sarma?

Akce spojené s vinařstvím a jejich rozvoj

 • je jich dostatek, ale je třeba je zlepšovat a posouvat dál, zapojit více místních obyvatel
 • zapojit více lidí, více propracovat detaily, najít společný kroj nebo něco specifického pro obec
 • Stávající roční kalendář kulturních akcí spojených s vínem je myslím docela zaplněn a přidání dalších akcí bude nejspíše spojeno s případným nárůstem vinařů - podnikatelů, kteří budou mít motivaci se spolupodílet na organizaci. V každém případě se nabízí organizování Zarážení hory, Ochutnávka Svatomartinských a mladých vín, Hotařská koleda, Vinařský ples (pokud bude KD a sál) aj. Stávající akce je jistě třeba dále zdokonalovat a přizpůsobovat nárůstu návštěvníků, vždy vyhodnocovat po akci získané zkušenosti a uplatňovat je v dalších ročnících.
 • spolupráce týmu lidí ať už z Kulturní komise obce či Cechu vinařů
 • Myslím, že počet vinařských akcí Cechu v průběhu roku je dostačující a líbí se mi i plán výstavby vinařské stodoly. Pokud se tento plán zrealizuje půjde o velké zlepšení, které na akce určitě přiláká více přespolních a turistů.
 • zviditelnit a osvětlit nezasvěcené veřejnosti základní práce a činnosti ve vinohradu i sklepě v jednotlivých ročních období

Jak zastavit kolemjdoucí ve sklepní uličce

 • každého turistu přivítat i v dopoledních hodinách a nabídnout základní pohoštění a prohlídku s výkladem
 • větší propagace, více info před obcí a sklepy, navigace
 • zastavit nebo odklonit automobilovou dopravu nebo snížit rychlost jako v obci
 • otevřené sklepy i mimo akce, turisté se zastaví, ale je tu otevřen jen Ampelos a a na telefonu Jirka Písař
 • postavení monumentu - sochy - symboliky
 • odkoupit pozemek pod sklepní uličkou a dát pod správu obce - vybudovat parkoviště, dětské hřiště, vodní plochu, relax, naučnou stezku apod.
 • Především více otevřených dveří - resp. více vinařů - podnikatelů, kteří budou mít zájem turistu zastavit, věnovat se mu a také prodat službu a produkt, který je živí. V tuto chvíli je takových vinařů ve Vrbovci šest - a někteří z nich mají k vinařině ještě další zaměstnání....Pokud pomineme tuto skutečnost, tak myslím hraje roli úzká vozovka s relativně rychle projíždějícími vozidly, absence chodníku, pruhu pro cyklisty, parkovací místo a "předzahrádky" vyzývající k posezení a ochutnávkám.
 • jednoznačně definované a označení parkovací plochy pro projíždějící, za státní nová cesta, zbudovat místa pro posezení na obecní ploše, mimo míst před sklepy vinařů, kterých taky není mnoho. Deska s popisem lokality, vín a vinařů.
 • Líbilo by se mi před každým sklepem vysázet jednu odrůdu révy vinné s malou informační tabulí. Vznikla by tak jakási banka odrůd vinné révy a lidé by si o nich mohli něco nastudovat a viděli by i odlišnosti v rostlinách nejen ve finálovém produktu.
 • Mám za to, že velký a zatím ne moc využitý potenciál je v cyklostezce. A v reklamě cílené právě na cyklisty.
 • Problém naší sklepní uličky je to, že zde máme málo opravdových živnostníků - vinařů, na vině je složitá legislativa, která neumožní být "jen malý vinař" a také tak trochu i pohodlnost vinařů. Jakmile bude více živnostníků, tak se každý bude více snažit své výrobky nabízet ostatním. Nemáme zde jednotnou nabídku místních vín od místních vinařů. Vinotéka Ampelos je jen firemní, ale zaplať pánbůh za ní! Musí vzniknout více takových míst, kde bude denně otevřeno. Nebo alespoň po vzoru kolegů z Rakouska by měli vinaři "držet pohotovost " a mít rozdělené služby na jednotlivé dny nebo i týdny a nabízet svá vína, své produkty. Jako turista bych uvítal nabídku nejen vín, ale i možnost malého občerstvení, informace, malý koutek pro děti.
 • snížená rychlost aspoň na "50", stánek s občerstvením, odpočívadla - relaxační zóna
 • Největší problém sklepní ulice je absence klidové zóny a hlavní silnice do obce, na které by bylo vhodné snížit maximální rychlost.

Co chybí při větších vinařských akcích

 • vyšší návštěvnost místních obyvatel a zájem místních vinařů
 • parkování
 • Při větších akcích chybí větší prostor pro umístění pódia, krytého stanu, místo pro tanec nebo větší počet lavic a stolů k posezení. Inspirativní byly také např. malé sklípky sloužící jako veřejné toalety, které se odemykají v době konání akcí ve sklepních uličkách v Rakousku.
 • Ve sklepní uličce není jeden větší prostor na hudební produkci. Nabízí se využít pozemky za sklepy, kde takové akce prý dříve bývaly. Není zde ubytování, chybí prostor pro karavany, záchytné parkoviště. Vhodné by bylo vybudování trvalých WC, které by se otevřely na tyto akce - inspirace z Rakouska, Hadres.
 • osvětlení
 • Slušnost lidí!

Podoba sklepa - pravidla

 • ano - jsem ochoten dodržovat pravidla vzhledu (10x/14)
 • hlavně udržovat čistotu (regulace ano, ale ne na vše, jen podstatné věci)
 • již je pozdě
 • Na tuhle otázku už je bohužel dost pozdě, to co se nenávratně zničilo za komunistů, už asi nikdo nenapraví, některé sklepy jsou opravdu hrozné. Ale na druhou stranu by se s něčím takovým začít mělo, jinak to bude za pár let ještě daleko horší. Máme sklep za státní, v katastru Louka, ale určitě chceme respektovat tradice a přispět tak k lepšímu obrazu Vrboveckých sklepů.
 • Nejsem majitelem ... ale myslím, že uniformita v tomto případě není na místě. Jsou tu velké rozdíly ve výdělcích vinařů a bohatí nebudou mít jen namalovaný sklep, chtějí více a ti chudí jsou zase vděční za každého zákazníka, ale dělají vína s láskou a na koleni a na úpravy exteriéru sklepa příliš financí nezbývá.

Ubytovací kapacity v obci

 • nedostatek (10/14)
 • Rozhodně dostatek není a poptávka po ubytování je jak v obci, tak také přímo ve sklepech.
 • ať jedou radši do Znojma (večer bývají agresivní)
 • velké akce stejně nepojmou všechny návštěvníky
 • S ohledem na občany obce Vrbovec by to tak mělo zůstat. Větší množství ubytovaných lidí bývá většinou problém, hlavně o víkendech kdy dochází k hlučení ubytovaných.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: