Obsah

KONCEPT 1
MÍSTO 4
DISPOZICE 5
FASÁDY 7
1.

Příprava projektu

průzkum podkladů, online mapování, definice zadání, inspirace, tvorba webu

2.

Výjezd na místo

první návštěva místa 1 den- procházení místa a společné projití OU s představením fungování adekvátních provozů a užití

3.

Navrhování - 1. fáze

modelování, skicování a návrh konceptu řešení budovy zjednodušené prostorové zobrazení a půdorys

4.

Ukončení 1. fáze

online odevzdání fáze 1. na webu projektu, zaslání konceptu vedení obce

5.

Zpětná vazba

zpětná vazba objednatele projektu

6.

Navrhování - 2. fáze

finalizace návrhu - kreslení 2D, 3D, případně skici, půdorysy, řez, pohledy, finalizace textu a zapracování do webu, řešení grafické stránky finální studie

KONCEPT

V průběhu projektu bylo spolu se zadavatelem rozhodnuto, že budova obecního úřadu a lékařský dům bude propojen s již dříve navrhovaný kulturním objektem – dům vína, v jeden kompaktní celek. Na skicách níže jsou popsány jednotlivé funkce.

Koncepční skica

DŮM VÍNA

Zadaný pozemek pro studii nového obecního úřadu je v bezprostřední blízkosti již dříve navrhovaného kulturního centra – Domu vína. Uvažovali jsme nad dvěma domy jako jedním celkem, nový obecní úřad bude Dům vína doplňovat. Oproti původní studii jsme se nyní v kontextu nového obecního úřadu rozhodli ponechat sedlovou střechu pouze nad velkým sálem, sedlová střecha nad obslužnou částí byla nahrazena střechou rovnou.

OBECNÍ ÚŘAD

Hmota nového obecního úřadu je navržena se sedlovou střechou. Navazuje tak na místní tradici a spíše vesnický charakter. Dále sedlová střecha komunikuje se střechou Domu vína, oba domy tak tvoří atraktivní siluetu, soubor staveb, které je ve vzájemné symbióze.

TECHNICKÁ ČÁST

Všechny navržené domy mají sdruženou technickou místnost se skladem, který je umístěn mezi obecním úřadem a domem vína. V tomto prostoru budou umístěny všechny nutné technologie, potřebné pro chod moderního domu (vytápění, chlazení, zásobníky teplé vody atd).

LÉKAŘSKÝ DŮM

Zadáním bylo vyčlenit část nového obecního úřadu pro lékaře, která by měla být na obecním úřadu nezávislá, se samostatným vstupem a zázemím. Navrhli jsme lékaře umístit do přední části hmoty obecního úřadu, která bude stavebně spojena s úřadem, provozně však zcela nezávislá.

VEŘEJNÝ DVŮR

V prostoru mezi novým obecním úřadem a Domem vína vzniká tzv. veřejný dvůr. Je to prostor, do kterého jsou situovány vstupy do nového úřadu, do lékařského domu a také do Domu vína – ten je přístupný dvěma vstupy. První vstup přímo navazuje na dvůr a vede přední části, ve které je situována knihovna. Na dvoře je umístěn strom, lavička, stojany pro kola a úřední deska. Přední část dvoru je opatřena pergolou s vraty, díky kterým je možné celý dvůr uzavřít. Dvůr uvažuje dlážděný např. štětovou dlažbou či kamennou dlažbou prorostou trávou.

SOUKROMÝ DVŮR

Dalším venkovním prostorem, který vzniká díky návrhu hmot domu, je soukromý dvůr. Ten je určen především pro chod nového obecního úřadu. Je do něj přímý přístup z chodby, vizuální propojení s veřejnou částí vstupu, kde sídlí referentka a účetní. Dvůr může být využíván pro neformální schůzky ve venkovním prostředí.

MÍSTO STAVBY

Objekt je umístěn na pozemku investora – obce Vrbovec v blízkosti kostel sv. Jana Křtitele, naproti základní škole. V tomto prostoru se nachází stávající budova hasičárny, která již nebude dále sloužit svému účelu, protože obec v současnosti staví hasičárnu novou. Budova hasičárny bude zbourána a nahradí ji soubor budov kulturně – společenského využití. Parcela z jižní strany sousedí s rodinným domem, nový dům respektuje zákonný odstup stavby. Z východní strany je dům napojen na stávající komunikaci, kde nově vznikne část chodníku pro chodce. Parkovací stání jsou umístěny při hraně komunikace u kostela sv. Jana Křtitele. Z východní strany je navrženy pěšina, která je dále propojena s budoucí lávkou přes potok – řešení navazuje na dřívější vizi rozvoje a předchozí studii Domu vína. Z pěšiny od potoky je možné vstoupit na terasu, která se nachází na západní straně domu, v přímé návaznosti na kulturní Dům vína.

Situace 1:500

DISPOZICE

OBECNÍ ÚŘAD

Vstup do obecního úřadu je situován do veřejného dvora. Vstupní dveře vedou do zádveří, které je společné s Domem vína. Zádveří je od obecního úřadu odděleno prosklenou posuvnou stěnou tak, aby v letních měsících mohl být prostor propojený. Dále navazuje na tzv. veřejnou část úřadu, ve kterém se nachází židle se stolečkem a pult, za kterým sedí referentka. Vedle referentky má uzavíratelnou kancelář účetní. Okno referentky je možné v době mimo úřední dny zavřít. Referentka je umístěna ve výhodné poloze, kdy má přehled o dění na obou dvorcích, případně pouští návštěvníky do Domu vína. Z této části vede vstup do chodby, která je určená pouze zaměstnancům a návštěvám pana starosty. Kancelář starosty je umístěna na konci chodby, kde je největší soukromí pro různá jednání. Ze společné chodby je možné vstupovat do soukromého dvora určeného pro pobyt zaměstnanců a neformální jednání na čerstvém vzduchu. Do chodby dále ústí kuchyňka, archiv a WC pro zaměstnance. Jako WC pro návštěvníky bude využita kapacita WC v Domě vína.

LÉKAŘSKÝ DŮM

Vstup je opět situován do prostoru veřejného dvora, přímo navazuje na čekárnu. Z čekárny je možné vstoupit do sesterny, ale také přímo k paní doktorce (požadavek ze zadání). Ze sestry je dále přístupná denní místnost s kuchyňkou a WC pro zaměstnance. WC pro pacienty je přístupné z čekárny. Velikosti jednotlivých místností odpovídají platným vyhláškám.

 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

Dům vína 690 m²
Obecní úřad 247 m²
Lékařský dům 77,3 m²

Celkem 1014,3 m²

NOSNÝ SYSTÉM

Všechny navržené objekty jsou navrženy jako lehké dřevostavby s dřevěnými nosníky a vazníky, které se pohledově uplatňují v interiéru. Vnější plášť tvoří sendvič, které slouží jako izolant, nikoliv nosná část. Tento systém vytváří větší vnitřní prostor, do kterého lze vestavět skříně a police. Interiér domu je díky dřevu teplý a příjemný.

VSTUPNÍ BRÁNA

Vstup do všech částí souboru staveb je umístěn do tzv. veřejného dvora. ten je od chodníku a silnice oddělen pergolou, která dvůr částečně zastiňuje. Do modulu pergoly jsou umístěny vstupní otevíravé vstupní vrata. Ty slouží pro částečné či úplně uzavření veřejné dvoru především v nočních hodinách. Materiál brány byl navržen z plechu výrazně červené barvy, plech může být také perforovaný, tedy poloprůhledný. Tento barevný akcent se dále v domě objevuje například na označení jednotlivých vstupů a dále jako barevný akcent v interiéru.

Reference vstupní brána

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁD

Materiálově studie navazuje na předchozí studii Domu vína, která pracovala s prvkem dřevěných pohledových latí. Ten zůstal zachován v původní podobě na fasádě kulturní Domu vína. Dále byl stejný prvek použit také na objektu Obecního úřadu a Lékařského domu, tedy na částech se sedlovou střechou. Objekty a prostory mezi těmito archtipálními domy mají střechu rovnou a fasádu plastickou, navazující na nosný systém domu.

 

Reference fasády

Vizualizace pohled z ulice

Vizualizace pohled od potoka

Vizualizace vstupní veřejného dvora

Vizualizace interiéru - prostor pro veřejnost

FÁZE 1

Zadání

 • na úřadě pracují 3 lidé – starosta + účetní (ekonomka) + referentka
 • účetní – chce klid, není v kontaktu s lidmi
  • možná bude do budoucna další člověk k účetní – počítat s tím, aby se do místnosti vešel
  • má 2 monitory
  • potřebují více prostoru na papíry
 • referentka – je v kontaktu s lidmi, první na ráně
  • chzech point, pokladna, sekretářka starosty, tisk a scan pro občany
  • dnes i infocentrum
  • potřebuje pult – filtr, kde chodí veřejnost a kde ne + zvukový signál, že někdo vešel
  • na pultu má monitor, kde ukazuje vše potřebné veřejnosti
  • má u sebe malou tiskárnu
 • velkou tiskárnu používají všichni 3 a musí k ní mít všichni přístup
 • před referentkou je čekání pro 2 lidi
 • starosta – chce mít v kanceláři stůl pro 6 lidí (jednání rady)
 • kuchyńka – pro všechny 3, prostor pro společnou kávu pro 4 lidi
 • rozhlas – hlásí referentka
  • na hlášení musí být klid
  • nemusí být speciální místnost, může být v rámci kuchyňky
 • archiv – dost velký, archivuje se 10 let, možný chytrý systém
  • patří tam volební urna a všechny lístky
 • WC – 1x dámy, 1x páni, veřejnost (teď nemají)
 • lékař – 1 doktor + 1 sestra
  • sestra má svoji místnost – první jde pacient k sestře
  • doktor by měl mít intimitu, aby nebylo slyšet, co mu člověk říká
  • samostatně denní m. + kuchynka + wc
  • samostatný vstup, celé vyčleněné od úřadu
 • dnes chybí šatna – každý by měl mít svoji skříň
 • na domě musí být siréna
 • před domem nebo na domě vlajky
 • prostor pro úřední desku a vývěsky

Rešerše moderních obecních úřadů v ČR

Obecní úřad v Bílovicích nad Svitavou

Obecní úřad v Lokti

Obecní úřad v Líbeznici

Obecní úřad v Dobroslavicích

Městský úřad v Semilech

Kontext

Místo navrhovaného obecního úřadu bylo vybráno zadavatelem. Je ve středu obce Vrbovec, kde se nachází kostel, základní škola, stávající budova obecního úřadu, ve kterém můžeme najít také poštu a knihovnu. Pošta má zůstat ve stávající budově, knihovna bude přesunuta do Domu vína – nového kulturního domu, který byl před časem navržen ateliérem City Upgrade. Pozemek zvolený pro obecní úřad s Domem vína bezprostředně sousedí. Tato studie respektuje návrh návsi, která byla navržena spolu s Domem vína (terénní úpravy, změna profilu silnice + nová parkovací stání atd).

Hledání tvaru domu

Nový obecní úřad má vzniknout v bezprostřední blízkosti již navrženého Domu vína – kulturního domu. Pro nalezení správného tvaru – figury domu je nutné přemýšlet nad domem v kontextu.  Při hledání toho správného tvaru jsme vyzkoušeli nespočet variant.

1. fáze - koncept stavby

DŮM VÍNA

Zadaný pozemek pro studii nového obecního úřadu je v bezprostřední blízkosti již dříve navrhovaného kulturního centra – Domu vína. Od začátku jsme tak uvažovali nad těmi dvěma domy jako jedním celkem, nový obecní úřad bude Dům vína doplňovat. Oproti původní studii jsme se nyní v kontextu nového obecního úřadu rozhodli ponechat sedlovou střechu pouze nad velkým sálem, sedlová střecha nad obslužnou částí byla nahrazena střechou rovnou.

HROZNOVÁ KOZA

Dle posledních úprav studie Domu vína je jeho bezprostřední součástí informační centrum Hroznová koza, které využívá terénního zlomu a je umístěno směrem k potoku. Při podrobnější analýze stávajícího svahu je zřejmé, že pro stavbu Hroznové kozy bude nejvhodnější vytvořit terénní schody, zahloubený dvorek. Původní řešení počítalo s velkými terénními úpravami celého okolního terénu, které by byly poněkud finančně náročné a zbytečné. Takto bude Hroznová Koza umístěna de fakto ve sklepě – tedy analogie vinných sklepů, které jsou pro vinařskou oblast typické.

OBECNÍ ÚŘAD

Hmota nového obecního úřadu je navržena se sedlovou střechou. Navazuje tak na místní tradici a spíše vesnický charakter. Dále sedlová střecha komunikuje se střechou Domu vína, oba domy tak tvoří atraktivní siluetu, soubor staveb, které je ve vzájemné symbióze.

LÉKAŘSKÝ DŮM

Zadáním bylo vyčlenit část nového obecního úřado pro lékaře. Zároveň bylo v zadání že by tato část měla být na obecním úřadu nezávislá, se samostatným vstupem a zázemím. Navrhli jsme lékaře umístit do jednoduché hmoty s rovnou střechou, která bude stavebně spojena s obecním úřadem, provozně však zcela nezávislá. Zároveň nám takto umístěná hmota domu umožňuje dále členit prostory mezi domem vína a obecním úřadem na tzv. veřejný a soukromý dvůr. Mezera mezi domem vína a lékařským domem je 4 metry – vychází z minimální vzdálenosti z obecných požadavků na odstupy staveb.

VEŘEJNÝ DVŮR

V prostoru mezi novým obecním úřadem a Domem vína vzniká tzv. veřejný dvůr. Je to prostor, do kterého jsou situovány vstupy do nového obecního úřadu, do části domu, kde sídlí doktor a také boční vstup do Domu vína. Při podrobné analýze navržených dispozic je možné posunout provoz toalet a přípravu jídla tak, aby boční vstup navazoval na tento nový veřejný dvůr. Na dvoře je umístěn strom, lavičky, stojany pro kola a úřední deska. Dvůr uvažuje dlážděný např. štětovou dlažbou či kamennou dlažbou prorostou trávou.

SOUKROMÝ DVŮR

Dalším venkovním prostorem, který vzniká díky návrhu jednotlivých nových domů je soukromý dvůr. Ten je určen především pro chod nového obecního úřadu. Je do něj přímý přístup z kuchyňky a z kanceláře starosty. Ten jej může využívat pro neformální schůzky ve venkovním prostředí. Alternativně by do něj mohli mít přístup také doktor se sestrou, v současné chvíli je však provoz zcela oddělen. Lékařský dům se tak svými okny otáčí do zeleného meziprostoru mezi domem vína.

OBECNÍ ÚŘAD VŮČI SVĚTOVÝM STRANÁM

Vrbovec se nachází ve velice teplé vinařské oblasti Jižní Moravy. Návrh nového obecního domu tyto skutečnosti respektuje a záměrně vymezuje venkovní prostory tak, aby do nich příliš nesvítilo přímé slunce. Venkovní dvory by se tak měly stát spíše únikem od všudypřítomného horka. Jižní fasáda domu je navržena s poměrně malými okny, aby se nový dům příliš nepřehříval.

NÁVRH – 2D, DISPOZICE

Vstup do nového obecního úřadu je situován do tzv. veřejného dvora. Ze zádveří je možné vstoupit do WC pro invalidy / WC pro návštěvníky. Za zádveřím je umístěna provozovna referentky, která má pultík, naproti pultíku 2 místa k sezení. Referentka je tzv. „první na ráně“ a vyřizuje většinu komunikace s obyvateli. Za referentkou je situována jednoduchá chodba šířky 1500 mm (z důvodu bezbariérového přístupu), na jejímž konci má kancelář starosta. WC pro zaměstnance jsou sdruženy do jedné předsíňky a 2x samostatné WC pro muže a pro ženy. Kancelář účetní je navržena s rezervou pro možnost zvětšení o dalšího pracovníka dle zadání. Kuchyňka je navržena s posuvnými dveřmi / závěsem, kdy je možné ji v úředních dnech mít zavřenou, v době mimo návštěvní hodiny naopak otevřenou a propojenou s chodbou a hlavně se tzv. soukromým dvorem. Na společné chodbě je také umístěna centrální tiskárna tak, aby k ní měli přístup všichni zaměstnanci úřadu. V kanceláři starosty je kromě pracovního místa umístěn kulatý stůl pro 6 osob. Jako velká zasedací místnost bude sloužit Dům vína.

NÁVRH – 3D, FASÁDY

Vstup do tzv. veřejného dvora je architektonicky ztvárněn spolu se vstupem do Domu vína. Vstupy jsou sjednoceny pomocí ocelové konstrukce s dřevěnou výplní, na které budou nápisy DŮM VÍNA a OBECNÍ ÚŘAD. Dále bude ve vstupním průčelí vylaserovaný znak obce. Dřevěná část vstupu bude sloužit jako vrata – celý dvůr tak bude možné buď zavřít, nebo otevřít. Ve veřejném dvoře jsou dále umístěny lavičky kolem stromu, úřední deska a stojany pro kola.  Z ulice budou na fasádě městského úřadu umístěny hodiny. Jižní fasáda navrhovaného domu bude tvořena malými okny s volně tvarovaným ostěním. Střecha je uvažovaná z falcovaného plechu světle šedé barvy, stejně jako rámy oken či dveře. Rovné střechy jsou navržené jako zelené.

Nadhled

Pohled od potoka

Pohled z ulice

Čelní pohled

Veřejný dvůr

Soukromý dvůr

PŘESUNUTÍ HROZNOVÉ KOZY POD NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD

Na základě podrobné analýzy stávajícího terénu se jeví vhodnější umístit Informační centrum U Hroznové Kozy pod nově navrhovaný objekt Obecního úřadu. Takové řešení se jeví výrazně ekonomicky výhodnější než předchozí návrh pod Domem vína, kde by bylo potřeba výraznějších terénních úprav. Navíc z hlediska statiky je založení podzemního patra pouze pod částí objektu nevýhodné, protože se tím pádem základy celého domu budou muset udělat hlubší a celou stavbu to prodraží. Přirozený terén je nicméně nižší právě pod hmotou nového Obecního úřadu.

HROZNOVÁ KOZA

Informační centrum je tedy umístěno pod hmotou nového Obecního úřadu v 1. podzemním podlaží. Před vstupem do objektu bude nicméně i tak potřeba vyhloubit dvorek. Schodiště je otočeno směrem k Domu vína, které je nově taktéž natočeno stejným směrem – tak, aby bylo možné mezi objekty pohodlně přecházet.

DŘEVĚNÁ ŽEBRA

Prostor Hroznové Kozy je v interiéru členěn dřevěnými žebry. Pravá strana žeber se postupně zvětšuje a vytváří tak perspektivní klam. Půlkruhový tvar žeber navazuje na tradiční vinné sklepy s klenbami. Žebra jsou navržena z deskového dřevěného materiálu např. překližka, spárovka či biodeska.

ÚSEKY MEZI ŽEBRY

Mezi dřevěný žebry vznikají na pravé straně půdorysu úseky. Ty mohou být věnovány různým účelům např. do některého z úseků bude možné „zaparkovat“ posuvný pult, jiný úsek může být věnován chladničkám s víny k prodeji. Je možné úsek věnovat také např. jedné vinařské rodině a jejich produktům. Velikost úseků je možné upravit, nyní jsou široké 3 metry.

 

INTERKATIVNÍ STĚNA

Na druhé straně je pak ponechaná volná zeď určená k interaktivní expozici, které může být proměnlivá. Na stěnu bude možné promítat / zavěšovat panely atd. Promítat je možné také na podlahu, stejně jako zavěšené panely je možné rozmístit libovolně do prostoru Hroznové Kozy. Uvádíme také příklady interaktivních expozic.

TÝM

Na projektu pracují 2 architekti z našeho týmu. V případě dotazů či poznámek nás můžete kontaktovat.

Ing. arch. Pavla Sommerschuh

pavla@cityupgrade.cz +420 725 580 321

Ing. arch. Ivo Pavlík

Obecní úřad

On-line verze:

https://vrbovec.cityupgrade.cz

City Upgrade